OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
You are here: Strona gwna arrow Rekrutacja arrow Oferta MOS
Oferta MOS PDF Drukuj Email
Redaktor: Remigiusz Woniak   
OFERTA WYCHOWAWCZA, OPIEKUCZA I TERAPEUTYCZNA MOS

W trakcie pobytu w orodku podstawowym rodowiskiem spoecznym staje si grupa wychowawcza, w ktrej dziecko przebywa, spdza znaczn wikszo czasu i ktra staje si dla wielu jej czonkw substytutem rodowiska rodzinnego. Dlatego te od sposobu funkcjonowania grupy, wizi emocjonalnych, ktre w niej istniej, rl, zada, sposobw komunikowania si, umiejtnoci wyraania emocji i sposobw rozadowywania napi i konfliktw, zaley w duej mierze dalszy rozwj emocjonalny i spoeczny kadego z jej czonkw. Nadrzdnym celem naszych oddziaywa wychowawczych jest zapewnienie wychowankom poczucia bezpieczestwa oraz wyrwnywanie szans edukacyjnych i yciowych. Bezpieczny i przyjazny klimat  dla modziey , majcej problemy z nauk i zachowaniem, czsto o zanionej samoocenie, niskich umiejtnociach, odbywa  si  poprzez  indywidualizacj  w postpowaniu z dziemi , moliwo uzupenienia brakw, pomoc rodzinie.

Nasza oferta wychowawcza to przede wszystkim rnorodne zajcia, w jakich uczestniczy modzie. S to gwnie gry i zabawy sportowe w Sali sportowej, na wieym powietrzu, w siowni; zajcia plastyczne( uczymy modzie wykorzystania maksymalnie wszystkich technik malarskich), spacery i wycieczki (zarwno wycieczki w najblisze okolice, jak rwnie kilkudniowe rajdy po najpikniejszych rejonach Polski), zajcia komputerowe w profesjonalnie wyposaonej pracowni, zajcia biblioteczne w centrum informacji multimedialnej,  kontakt z kultur poprzez wycieczki do galerii i muzeum oraz lekcje muzealne. Organizujemy take nauk pywania i windsurfingu. W Orodku dziaalno artystyczn prowadzi zesp muzyczny „The MOS”. Zesp mia okazj zaprezentowa si na scenach oglnopolskich. Nasi wychowankowie bior ponadto udzia w licznych projektach europejskich: Comenius „Zielony Klub Europejski”, Grudtvig „Paszport dla wolontariatu”.  Modzie uczestniczy w olimpiadach i zawodach sportowych o zasigu nie tylko regionalnym, ale i oglnopolskim, zdobywajc czoowe miejsca, zwaszcza w tenisie stoowym i pice nonej.  Wsppracujemy ze rodowiskiem lokalnym organizujc festyny i inne imprezy dla dzieci z okolicznych osiedli.

Zatrudniamy psychologa, pedagoga i terapeutw. W zakresie realizacji poradnictwa psychologicznego dla wychowankw uwzgldniamy  dziaania zwizane z interwencjami psychologicznymi w sytuacjach kryzysu emocjonalnego, trudnoci adaptacyjnych, konfliktw interpersonalnych i zaburze ycia grupowego. Praca pedagoga nastawiona jest, podobnie jak i psychologa na indywidualn prac z dzieckiem. S to: rozmowy bezporednie z wychowankami, analiz specjalistycznej dokumentacji, dobr wychowankw do grup w zalenoci od rodzaju i stopnia zaburze, badania wychowankw, zbieranie opinii od opiekunw i wychowawcw.

Wszyscy wychowankowie objci s socjoterapi w wymiarze 6 godzin tygodniowo. Ponadto w zalenoci od potrzeb indywidualnych zapewniamy take terapi pedagogiczn, logopedyczn, terapi biofeedback oraz Trening Zastpowania Agresji. Wychowankowie bdcy uczniami klasy III gimnazjum objci s zajciami z zakresu preorientacji zawodowej, ktre prowadzi szkolny doradca zawodowy. Maj one na celu uwiadomienie uczniom, tudzie przyszym absolwentom swoich zainteresowa i predyspozycji zawodowych, podnoszenie samooceny, samowiadomo pozytywnych i negatywnych cech oraz pomoc w planowaniu wasnej cieki kariery szkolnej i zawodowej.

Na kadym etapie pomocy udzielanej naszym podopiecznym wany element stanowi wsppraca z rodzicami wychowanka. Rodzice s informowani o wszystkich postpach dziecka, o metodach i formach udzielanej mu pomocy terapeutycznej, s zapraszani na posiedzenia Zespow Wychowawczych, a take na imprezy i akademie przygotowywane przez wychowankw. W duej mierze od postawy rodzicw zaley sukces naszych oddziaywa, ktre musz by spjne i ujednolicone.

Dlaczego warto odda dziecko pod nasz opiek? Podstawowe korzyci pynce z pobytu wychowanka w naszej placwce:
1. Wykwalifikowana i oddana modziey kadra, ktra jest gotowa nie pomoc swoim podopiecznym czsto kosztem wasnego wolnego czasu.
2. Grupa wychowawcza z trzema  wychowawcami prowadzcymi.
3. Zmniejszenie si liczby czynw karalnych, realizacja obowizku szkolnego, nie uleganie dalszemu procesowi demoralizacji  i negatywnym wpywom kolegw przez  wychowankw podczas pobytu w Orodku dziki sprawnemu systemowi kontroli oraz staej opiece wychowawcw (wielu z naszych podopiecznych zanim do nas trafio te incydenty ma ju za sob).
4. Wyeliminowanie lub zmniejszenie do minimum przypadkw spoywania alkoholu i rodkw odurzajcych przez wychowankw( wikszo trafiajcych do Orodka chopcw w przeszoci miaa ju za sob pierwsze prby inicjacji alkoholowej i prby ze rodkami psychoaktywnymi, natomiast podczas pobytu w placwce zdarzaj si jedynie incydenty po powrotach z przepustek w domach rodzinnych).
5. Moliwo terapii zaburze zachowania i osobowoci.
6. Moliwo terapii zaburze typu dyslektycznego i przeamania niechci do szkoy i nauki.
7. Ponowne wdroenie do obowizku szkolnego wychowankw notorycznie wagarujcych oraz wdroenie ich do systematycznoci i wyrabianie poczucia obowizku.
8. Wyrabianie nawyku konstruktywnego spdzania czasu wolnego poprzez organizowanie go przez wychowawc i sta opiek nad podopiecznymi.