Historia MOS
Redaktor: Zdzisaw Klusek   
ImageNa pocztek troszk historii o tej instytucji owiatowej.
Pastwowy Dom Modziey w Ostrowcu w. istnia od 1.09.1983r.
Bya to placwka tygodniowego pobytu dzieci zagroonych niedostosowaniem spoecznym, Przebyway tu dzieci w wieku od 7 do 17 lat. Dokadna nazwa brzmiaa: Specjalny Orodek Szkolno Wychowawczy dla Dzieci z Zaburzeniami Zachowania.

W historii orodka wyrnia si 4 okresy:

I okres trwa od 1.09. 1983r. do 1.09.1988- placwka dziaa na zasadzie internatu dla 45 dzieci. Dzieci uczszczay do SP nr 9 w Ostrowcu w.

II okres trwa od 1.09.1988r. do 1.09.1991 r. – w orodku funkcjonuje obok internatu Szkoa Podstawowa nr 21 z klasami V-VIII. Dzieci modsze uczszczay nadal do SP nr 9 w Ostrowcu w.

III okres trwa od 1. 09.1991 r.- 1.09.2005 zmiana lokalizacji z ul Kiliskiego na ul. Sienkiewicza. SOSW przej budynek po Bursie Szkolnej. Od wrzenia 1999 roku funkcjonuje Specjalne Publiczne Gimnazjum NR 2 i Specjalna Publiczna Szkoa Podstawowa NR 21

IV okres od 01.09.2005r. Modzieowy Orodek Socjoterapii Ostrowiec w., ul. Sienkiewicza 67

Info o przeksztaceniu SOSW dla dzieci z Zaburzeniami Zachowania w Modzieowy Orodek Socjoterapii
SOSW dla dzieci z Zaburzeniami Zachowania by jednym z 35 specjalnych orodkw szkolno-wychowawczych dla dzieci zaburzeniami zachowania w Polsce, ktre zostay przeksztacone w Modzieowe Orodki Socjoterapii. Przepis zawarty w § 68 rozporzdzenia MENiS z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie rodzajw i szczegowych zasad dziaania placwek publicznych, warunkw pobytu dzieci i modziey w tych placwkach oraz wysokoci i zasad odpatnoci wnoszonej przez rodzicw za pobyt dzieci w tych placwkach (Dz. U. Nr52, poz. 467) pozwala nam istnie w obecnej formie organizacyjnej jedynie do 31.08.2006r.
Wspominane Rozporzdzenie uporzdkowao stan, ktry zaistnia po 1 stycznia 2004r., kiedy to z systemu pomocy spoecznej przejto do MENiS modzieowe orodki socjoterapii i modzieowe orodki wychowawcze. Zaistniaa sytuacja, w ktrej dzieci i modzie przejawiajca tego samego rodzaju zaburzenia 
i wymagajca udzielenia analogicznej pomocy specjalistycznej bya przyjmowana do dwch rodzajw placwek w systemie owiaty.
Starostwo Ostrowieckie, w drodze uchway rady powiatu, zgodzio si „uporzdkowa” ten stan rzeczy i przeksztaca nas w MOS z dniem 01.09.2005r

Rada Powiatu Ostrowieckiego uchwa Nr XXVIII/231/05 w Ostrowcu witokrzyskim z dnia 24 czerwca 2005 r. przeksztacia SOSW dla Dz. z Zab. W Modzieowy Orodek Socjoterapii , ktry rozpocz dziaalno w dniu 01.09.2005r.

W skad MOS wchodz:

1) Publiczna Szkoa Podstawowa Specjalna Nr 21 (20 wychowankw)
2) Publiczne Gimnazjum Specjalne Nr 2 (53 wychowankw)

W szkoach realizuje si program szkoy masowej, jednak wymagania s bardzo zrnicowane i dostosowane do indywidualnych moliwoci psychofizycznych ucznia.

W MOS przebywa modzie ze specjalnymi trudnociami wychowawczymi i edukacyjnymi.
Orodek posiada 73 miejsc i jest placwk przeznaczon dla chopcw:

1) w normie intelektualnej,
2) z zaburzeniami rozwojowymi,
3) z trudnociami w uczeniu si,
4) zagroonej niedostosowaniem spoecznym,
5) z zaburzeniami zachowania.

Do Orodka przyjmowana jest modzie od 13 do 18 lat.

W uzasadnionych przypadkach (gdy wychowanek jest uczniem III klasy gimnazjum) moe pozosta w Orodku do czasu ukoczenia 19 roku ycia w celu ukoczenia gimnazjum.
Przebywaj tu dzieci gwnie z terenu wojewdztw: witokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego, dzkiego, mazowieckiego i lskiego.

Tryb przyjcia do orodka:
Dzieci przyjmowane s do placwki w dwojaki sposb :
- na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej i prob rodzicw lub
- na podstawie postanowienia sdu rodzinnego o umieszczeniu w placwce

Do MOS-u kieruje wychowankw Starostwo Powiatowe na podstawie orzecze poradni psychologiczno- pedagogicznych. Modzie przyjta na podstawie orzecze poradni psychologiczno- pedagogicznych pozostaj pod wpywem opieki czciowej i na og dni wolne od nauki (soboty, niedziele, wita, ferie itp. ) spdzaj w domach rodzinnych.

Natomiast dzieci przyjte na podstawie postanowie sdu przybywaj w placwce cay rok, cho s take na opiec czciowej. Przepustek do domw rodzinnych udziela sd w porozumieniu z dyrektorem orodka.


CELE I ZADANIA ORODKA:

Do zada Orodka naley eliminowanie przyczyn i przejaww zaburze zachowania oraz przygotowanie wychowankw do ycia zgodnego z obowizujcymi normami spoecznymi i prawnymi.

  • Gwnym celem Modzieowego Orodka Socjoterapii w Ostrowcu w. jest resocjalizacja i reedukacja dzieci oraz zapewnienie im opieki, umoliwienie ukoczenia szkoy podstawowej i gimnazjum przygotowanie do ycia w spoeczestwie
  • Celem Orodka jest wspieranie rozwoju modziey, ktra wymaga specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz specjalistycznej pomocy psychoedukacyjnej.
  • Ksztatowanie u dzieci i modziey odpowiedzialnoci za wasne postpowanie, wyrabianie krytycyzmu i postaw asertywnych,
  • Promocja zdrowia, propagowanie zdrowego stylu ycia, ekologicznego modelu funkcjonowania we wspczesnym wiecie.
  • Dziaania na rzecz zaspokajania potrzeb edukacyjnych wychowankw.
  • Przygotowanie modziey do udziau w yciu publicznym, samorzdnoci. Dbao o tradycje i obyczaje.

Specyfika placwki (co oferuje)
  • Konsekwentn trosk o modzie i organizowanie im czasu wolnego. Po prostu ciekawe zajcia.
  • Egzekwowanie najdrobniejszych powinnoci, obowizkw. Jest zachowana rwnowaga miedzy prawami i obowizkami.
  • Konsekwentne karanie za najdrobniejsze przewinienia i zachowania naganne, agresywne
  • Program oduczania przemocy,
Dua cz zachowa nagannych, agresywnych bierze si z braku poczucia wasnej wartoci i z braku umiejtnoci wyraenia swoich uczu, zwaszcza negatywnych, inaczej ni przemoc. Edukacja jest najlepszym i najtaszym sposobem podniesienia poczucia swojej wartoci. aden czyn naganny nie pozostaje bez konsekwencji. Nasi wychowankowie potrzebuj resocjalizacji, a waciwie to socjalizacji, nauczenia nieraz podstawowych norm i zasad.
MOS oferuje dzieciom i modziey pomoc psychologiczno-pedagogiczn, rnorodne zajcia rozwijajce zainteresowania poznawcze, m. innymi :
- zajcia plastyczne ( malowanie na szkle, wyklejanie ziarnami, sztuka skadania papieru metod origami ),
- zajcia sportowe ( siownia, pika halowa, windsurfing ),
- zajcia biblioteczne w pracowni multimedialnej ICIM,
W orodku prowadzone s ponadto zajcia dydaktyczno-wyrwnawcze, socjoterapia ( 5 godz. tygodniowo ), oraz trening zastpowania agresji.
Placwka oferuje wyywienie :
• pi posikw dziennie ( niadanie, drugie niadanie, obiad, podwieczorek i kolacja ).
• Opaty pobierane s za wyywienie caodzienne tj.9 z. za kady dzie pobytu.

Placwka oferuje pomoc przedmedyczn. Pielgniarka pracuje 4 dni w tygodniu. Wychowankowie objci s podstawow opiek lekarsk.


Autor: Zdzisaw Klusek