Z wizyt w Hiszpani
Redaktor: Maciej Malinowski   
Od przeszo roku w Modzieowym Orodku Socjoterapii przy ulicy Sienkiewicza 67 realizowany jest kolejny projekt finansowany przez struktury Unii Europejskiej w ramach wspierania midzynarodowej wsppracy szk, uczniw oraz nauczycieli. Tym razem jest to midzykulturowy oraz wielojzyczny projekt „Midzykulturowa Panorama Europejska ”. Realizowane dziaania s integraln czci programu nauczania w szkole, maj pozytywny wpyw na zachowanie uczniw w szkole i poza ni, uczniowie staj si bardziej otwarci i poszerzaj swoje horyzonty umysowe. Modzie ma sposobno poznania kultur pastw biorcych udzia w projekcie a take poszerza szereg umiejtnoci poprzez stosowanie technologii informacyjnej i komputerowej, posugujc si przy tym jzykami obcymi.
      Gwn ide programu jest przyswajanie zasad tolerancji, akceptowanie odmiennych przekona, upodoba. Modzie uczy si, e podstawowym prawem czowieka jest prawo do ycia w zgodzie z wasnymi zasadami i przekonaniami pod warunkiem, e nie narusza to wolnoci i praw innych ludzi. Realizowany program jest jednym ze sposobw pokazania modym ludziom jak wiele mog straci jeeli ulegn schematom mylowym, uproszczeniom z ktrymi tak czsto mamy do czynienia na co dzie…. Czy jest wrd uczniw kto, kto na korytarzu szkolnym nie sysza obraliwego wyzwiska, podkadania nogi, kliwej uwagi czy w kocu groby bd wrcz przemocy w stosunku do modszych, sabszych, INNYCH? Naszym zdaniem nigdy zbyt duo zastanawiania si na ten temat i szukania sposobw rozwiza. Brak woli zrozumienie, prowadzi zawsze do powstania i narastania konfliktw, ktrych mona unikn pod warunkiem, e jestemy wyposaeni w odpowiedni wiedz, dowiadczenia.
W pierwszym roku trwania projektu realizowalimy zadania zwizane z przedstawieniem pastw i szk biorcych udzia w projekcie „Midzykulturowej Panoramy Europejskiej”. S to:
  1. Scoala Nr.10 „Maria Rosetti” z Bukaresztu (Rumunia)
  2. Direzione Didattica Sanremo 3 Circolo z Sanremo (Wochy)
  3. Bispham Drive Junior School z Nottingham (Anglia)
  4. Agrupamento Vertical De Escolas De Lagos (Portugalia)
  5. CEIP San Fernando, Santa Cruz de Tenerife (Hiszpania)
Uczniowie zostali zapoznani z pooeniem geograficznym, warunkami naturalnymi, klimatem, jzykiem, najwaniejszymi zabytkami i kultur tych pastw. Do prezentacji krajw wykorzystano materiay przywiezione przez naszych partnerw, Internet, atlasy geograficzne, albumy i wiele innych rde multimedialnych. Wychowankowie bardzo chtnie uczestniczyli w takich zajciach, pytali o interesujce ich rzeczy, sami pogbiali swoj wiedz w oparciu o rda internetowe. Realizacja projektu jest oparta na wiedzy o rnych kulturach, ktre s kolebk europejskiej tradycji i fundamentem dialogu midzykulturowego. Projekt zawiera cae spektrum dziaa, stosujc nowoczesne metody pedagogiczne, nowe technologie ICT, zachcanie do uczenia si jzykw obcych, wiadomoci i rozwoju kreatywnoci oraz innowacji , kreatywnej sztuki (uroczystoci, wystawy, rkodzieo, ulotki, broszury, filmy) , zaangaowanie uczniw w proces planowania, ewaluacji i rozpowszechniania wynikw projektu. Nowoczesne metody nauczania zapewniaj wzrost motywacji uczniw do pracy i czyni uczenie si bardziej atrakcyjnym, rozwijaj kreatywno, innowacyjno oraz podane zmiany w placwkach.
Podstawowym zadaniem kadego z krajw partnerskich jest przedstawienie wasnego dziedzictwa kultury co jest jednym z priorytetowych zagadnie realizowanych podczas zaj w MOS. Dotychczas przeprowadzono zajcia o nastpujcej tematyce: Polskie pieni patriotyczne, symbole narodowe, stroje historyczne, najciekawsze miejsca historyczne regionu witokrzyskiego, polskie stroje regionalne i wiele innych. Znaczna cz tych dziaa ma swoje odzwierciedlenie w realizowanych na terenie placwki konkursach plastycznych, wiedzy z okrelonej tematyki.
W ramach projektu w dniach 6.10 – 12.10 miao miejsce kolejne spotkanie robocze szk wsppracujcych w Hiszpanii, na wyspie La Palma. Uczestniczyli w niej koordynator Zdzisaw Klusek oraz Cezary Surmaski i Maciej Malinowski. Jest to pita co do wielkoci wyspa archipelagu Wysp Kanaryjskich natomiast trzecia pod wzgldem liczby ludnoci. Wraenia po przylocie zapierajce dech w piersiach. Na niewielkim obszarze rozcigaj si gry, ktrych wysoko mona porwna z najwyszymi szczytami naszych Tatr. Tyle tylko, e wyspa w najszerszym miejscu ma…28 kilometrw, natomiast odlego midzy punktami najbardziej wysunitymi na pnoc i poudnie – 46 kilometrw. Na takim obszarze gry wznoszce si od poziomu zero robi piorunujce wraenie. Na zboczach uprawiane s banany, awokado czy winogrona. Na miejscu przywitali nas koledzy i nauczyciele ze szk partnerskich, a ponadto... przepikna pogoda. Wyjazd z Polski spowitej ju gbok jesieni w miejsce gdzie temperatura, nawet w nocy, nie spada poniej dwudziestu kilku stopni to take gbokie doznanie.
Zaproponowany przez organizatorw program wizyty by pod kadym wzgldem profesjonalnie przygotowany i dobrze suy realizacji zaoe wizyty. Gwnym celem naszego spotkania byo zaprezentowanie dotychczasowych efektw dziaa w ramach projektu oraz omwienie zada na rok kolejny i ustalenie sposobw zaprezentowania efektw kocowych. Prezentacja prac wykonanych przez uczniw naszej szkoy wywara na gociach spore wraenie. Profesjonalny sposb wykonania prezentacji wywoa pozytywny oddwik oraz szereg pochlebnych komentarzy dla naszych uczniw i nauczycieli. Oprcz prezentacji oraz dyskusji na temat realizowanego przez nasze szkoy projektu mielimy take okazj zwiedzi szko hiszpask.
Pierwszego dnia pobytu miao miejsce oficjalne powitanie delegacji. Bya take okazja zwiedzenie miejscowej szkoy oraz zapoznania si z gwnymi zasadami hiszpaskiego systemu edukacji. W kolejnych dniach miao miejsce oficjalne spotkanie z wadzami stolicy a take spotkania robocze stanowice najistotniejsz cz naszej wizyty. W trakcie ich trwania kade z pastw – uczestnikw przygotowao prezentacj dotyczc swojej szkoy ze szczeglnym uwzgldnieniem dotychczasowego wasnego wkadu w realizacj zada projektu. Nasza ekipa przedstawia krtkie informacje dotyczce historii regionu, miasta, orodka. Nastpnie znaczna cz zostaa powicona specyfice placwki, rodzajom zaj oraz zadaniom projektowym, ktre dotychczas udao si zrealizowa. Kady etap wystpienia by uzupeniony wczeniej przygotowanymi prezentacjami multimedialnymi oraz bogatym zasobem folderw przywiezionych z kraju. Po oficjalnych prezentacjach przyszed czas na rozpoczcie omawiania celw, rodzajw dziaa, planowanych w ramach projektu finaowych dokona.
Podczas pobytu mielimy okazj zapozna si z wysp jej urokliw stolic – Santa Cruz de La Palma. Trzeba przyzna, e owietlone kamieniczki maj imponujcy wygld a wskie uliczki, ktrymi spacerowalimy, na pewno zostan na dugo w naszej pamici. Pobyt w Hiszpanii by doskonale zorganizowany i pozwoli nam pozna odlegy kraj. Mimo odmiennoci kulturowej wszdzie spotykaymy si z wielk gocinnoci i yczliwoci.
Autor: Maciej Malinowski