Z "Paszportem dla Wolontariatu" w Wielkiej Brytanii
Redaktor: ZDZISAW KLUSEK   

W dniach od 3 do 7 marca 2013 r.  reprezentacja Modzieowego Orodka Socjoterapii w skadzie:  Boena Dbrowska, Magorzata Kraus, Zdzisaw Klusek oraz rodzice naszych podopiecznych:  Renata Sosnowska, Iwona Kosmala, Katarzyna ebek , Anna Misiak, wzili udzia w spotkaniu partnerw projektu pod tytuem „Paszport dla Wolontariatu” w ramach programu Grundtvig.

Czwarte ju midzynarodowe spotkanie odbyo si tym razem w Wielkiej Brytanii, a dokadniej mwic w szkole podstawowej w miecie Selby. Uczestnicy udali si do Anglii na zaproszenie rady rodzicw z teje  szkoy.

 Celem spotkania byo pogbianie wsppracy z rodzicami oraz dzielenie si dowiadczeniami z zakresu szeroko pojtej dziaalnoci wolontariackiej i roli rodzicw we wspczesnej szkole. Gocie mogli zwiedzi szko, jej otoczenie  i uczestniczyli w charakterze obserwatorw we wszystkich zajciach i lekcjach pierwszego dnia pobytu. Obserwowalimy m.in. lekcje jzyka angielskiego, historii, wf, przyrody i matematyki. Miao miejsce spotkanie z nauczycielami i grup rodzicw  dzieci angielskich. Rodzice wsporganizuj wszystkie wane wydarzenia kulturalne w szkole,  w tym akademie, uroczystoci i dodatkowe zajcia pozaszkolne.

Na spotkaniu roboczym zosta przedstawiony czciowy raport z dotychczasowej dziaalnoci wszystkich zespow biorcych udzia w projekcie. Polski zesp zaprezentowa zestawienie wykonanych zada w wersji multimedialnej (dwie prezentacje) oraz ulotk ukazujc cele i sposb realizacji dziaa w ramach projektu Grundtvig – „Paszport dla wolontariatu”. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali pyt DVD z dziaaniami jakie zrealizowaa szkoa polska w ramach projektu. Swj dorobek z okresu realizowania projektu przedstawili take nauczyciele i wolontariusze  z Rumunii, Anglii i   Hiszpanii. Na spotkaniu podsumowano dwa lata pracy i osignite efekty w zakresie rozwoju wolontariatu w poszczeglnych instytucjach.

 Podczas wizyty  zapoznalimy si z systemem edukacyjnym obowizujcym w Wielkiej Brytanii. Odbylimy spotkania z uczniami, rodzicami i nauczycielami szkoy podstawowej. Podczas dyskusji pado wiele zapyta ze strony rodzicw i nauczycieli na tematy zwizane z polskim systemem edukacji. Szczeglnie wiele pyta dotyczyo placwki socjoterapeutycznej, jej organizacji, metod pracy oraz efektw terapeutycznych i resocjalizacyjnych. Ponadto toczyy si rozmowy na tematy zwizane z realizacj projektu, suce bliszemu poznaniu si czonkw delegacji  zaangaowanych w to przedsiwzicie. Spotkanie zakoczyo pamitkowe zdjcie uczestnikw.

 W kolejnym dniu pobytu miao miejsce  spotkanie wadzami miasta Selby. Spotkanie zorganizowano  w siedzibie wadz lokalnych z udziaem mera i radnych.  Gospodarze mwili o sukcesach i problemach tego 16 tysicznego miasteczka. Jeden z radnych opowiedzia o historii i ciekawostkach zwizanych z Selby w formie prezentacji PP. Jak z dum podkreli przewodniczcy rady miasta, w latach 80-tych XIX w. w Selby wymylono now gr -  tenis stoowy. Gra pocztkowo bya popularna wrd szlachetnie urodzonych i bogatych Anglikw. Teraz bardzo popularna take wrd wychowankw MOS…

 Czonkowie delegacji z MOS podali najwaniejsze  informacje zarwno o placwce jak i o Ostrowcu witokrzyskim. Radni  otrzymali drobne upominki,  gadety i foldery w jzyku angielskim o Polsce i Ziemi Ostrowieckiej.  

 Gospodarze znaleli take chwil czasu na pokazanie najwikszych zabytkw zwizanych z kultur i dziedzictwem historycznym Selby. Miasteczko pooone jest  nad rzek Uose, gdzie jeszcze w latach 90 budowano mae statki morskie.   Najwaniejszym  punktem zwiedzania bya redniowieczna katedra, ktra jest chlub mieszkacw. Wielu anglikw pracuje na zasadzie wolontariatu przy drobnych pracach porzdkowych i obsudze ruchu turystycznego. Kilku nauczycieli i rodzicw, dziadkw uczniw szkoy angielskiej jest wolontariuszami i wykonuje prace zwizane z oprowadzaniem turystw po katedrze. Jedn z ciekawostek zwizanych z katedr,  jest herb przodka Georga Washingtona, pierwszego prezydenta Stanw Zjednoczonych. Czerwone gwiazdki i paski (z herbu rodziny pniejszego prezydenta) s uznawane za inspiracj do stworzenia flagi USA. Herb rodziny Washingtona jest przedstawiony w oknie witraowym z XV. Podczas wizyty  mielimy take okazj zobaczy miasto York a tam jedn najwikszych  katedr redniowiecznej Europy – York Minster.

 Podsumowujc, wizyta w szkole angielskiej bya dla nas nowym, ciekawym i pouczajcym dowiadczeniem projektowym oraz okazj do poznania dziedzictwa kulturowego tej czci Anglii.